Beleidsplan Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud 2020 – 2025

Inleiding

 1. Wat de Stichting beweegt, wat de Stichting nastreeft, en doelstellingen
  1.1. Wat de Stichting beweegt
  1.2. Wat de Stichting nastreeft
  1.3. Visie
  1.4. Doelstellingen
 1. Organisatie en werkwijze
  2.1. Organisatie
  2.2. Het bestuur
  2.3. Kernwaarden
  2.4. Communicatie
  2.5. Werkwijze
 1. Geplande Activiteiten
 1. Financiën
  4.1. ANBI (afwezigheid van winstoogmerk)
  4.2. De manier waarop de Stichting geld werft
  4.3. Begroting
  4.4. Het beheer en de besteding van het vermogen

Bijlage 1. ANBI Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud

Bijlage 2. standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z1fol

[/fusion_toggle]

Voor u ligt het beleidsplan 2020-2025 van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud (SRK). De oprichtingsdatum van de SRK is 12 december 2019, de dag dat de statuten passeerden ten kantore Van Putten Van Apeldoorn notarissen in Ede. SRK heeft ten doel het stimuleren van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in de meest brede zin van het woord, in het bijzonder het stimuleren van rolstoeltennis.

Om het bovengenoemde doel te bereiken heeft SRK zich een aantal taken opgelegd:

 • Zoals het organiseren van clinics waar mensen met een lichamelijke beperking worden uitgenodigd om kennis te maken met rolstoeltennis,
 • SRK introduceren bij revalidatiecentra in de regio Ede, Arnhem, Apeldoorn zoals Klimmendaal en de Hoogstraat en met deze instellingen samenwerkingsverbanden aangaan,
 • Met de Esther Vergeer Foundation wordt vanaf de start van het initiatief nauw samengewerkt om de jeugd tot 21 jaar goed te kunnen opvangen en lesgeven,
 • SRK introduceren bij bedrijven en instellingen in het kader van fondswerving,
 • De financiële huishouding dient inzichtelijk en transparant te zijn. SRK richt zich op activiteiten die zijn aan te merken als activiteiten van algemeen nut. Dit betekent dat de Stichting functioneert als een Algemeen Nut Beogende Instelling.
 • De bijbehorende status is vanwege fiscale mogelijkheden van betekenis voor personen en instanties die de Stichting een warm hart toedragen en financieel wensen bij te dragen.
 • Naast financiële transparantie dient de organisatie en de koers van de Stichting voor de komende jaren inzichtelijk te zijn vastgelegd in een beleidsdocument.

Dit beleidsplan geeft inzicht in:

 • Wat SRK wil bereiken en de doelstelling,
 • Werkzaamheden en activiteiten van de Stichting;
 • De wijze van fondsenwerving,
 • Het beheer van de gelden van de Stichting,
 • De besteding van de gelden van de Stichting,
 • De bestuurstaken.

Tennisvereniging Keltenwoud staat midden in de samenleving. Met het aanbieden van rolstoeltennis biedt zij minder valide spelers nieuwe kansen. Tennisvereniging Keltenwoud vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan het sociale en maatschappelijke belang voor mensen met een lichamelijke beperking.

Om het maatschappelijk belang te onderstrepen heeft het Bestuur van de Tennisvereniging besloten om een aparte Stichting op te richten – Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud (SRK) – die deze maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm dient te gaan geven.

Wij zijn van mening dat sport en beweging hét ideale middel is om het sociale leven vorm te geven, (weer) op te pakken en/of uit te breiden. Het zwaartepunt voor de activiteiten van SRK ligt op het gebied van het aanbieden van rolstoeltennis waarbij financiële drempels zo veel mogelijk worden weggenomen.

SRK heeft ook als doel het vergroten van het draagvlak en mogelijkheden voor kinderen en volwassenen met een beperking in sport en bewegingsonderwijs. SRK maakt deelnemen aan sport en bewegen toegankelijker door actieve praktische ondersteuning en biedt hiermee voor de doelgroep nieuwe kansen.

SRK ‘leunt’ met betrekking tot het bereiken van haar doelen op de goede naam en bekendheid die de Tennisvereniging en het Tennis- en Padelpark in de Valleiregio heeft.

Het is van belang voor de continuïteit van SRK dat er een gezonde en sterke financiële positie is. De Stichting prijst zich gelukkig dat de huidige sponsorcommissie van de Tennisvereniging bestaande uit jonge ondernemers het initiatief omarmde en zich inzet om, naast het werven van ‘normale’ sponsorgelden, zich ook inzet om SRK-fondsen te werven.

Dit beleidsplan bevat een meerjarenbegroting 2020 – 2025, met daarin een overzicht van inkomsten en uitgaven die verwacht worden. Deze begroting zal  jaarlijks getoetst en geëvalueerd worden.

1.1 Wat de Stichting beweegt.

Veel mensen met een lichamelijke beperking zijn verstoken van allerlei contacten, laat staan het hebben van een sportbeleving. Als gevolg hiervan geraken ze in een maatschappelijk isolement. Het vinden van een ‘normale’ baan in een ‘normale’ werkomgeving is een hele uitdaging en dat lukt maar bij een heel klein percentage van de groep medemensen met een beperking. Als gevolg hiervan is het inkomen van deze groep medemensen veelal beperkt. Het kunnen sporten voor een gehandicapte sporter is als gevolg van speciale voorzieningen duurder als het voor een valide sporter is. Het kunnen sporten voor de gehandicapte sporter is dan ook, gegeven inkomen en kosten, veelal onmogelijk omdat de financiën niet beschikbaar zijn. Sporten zonder belemmering mogelijk maken is dat wat SRK beweegt.

1.2. Wat de Stichting nastreeft.

Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud heeft als missie om voor ieder die gráág wil, maar de mogelijkheden niet of niet voldoende heeft of ziet, te realiseren dat de persoonlijke droom of ambitie wordt verwezenlijkt. Het aanbieden van sport in een omgeving van gelijkwaardigheid stimuleert en helpt om die droom waar te maken.

1.3. Visie

Elk kind of volwassene met een handicap, in welke vorm dan ook, moet de kans krijgen om (weer) een volwaardig bestaan te kunnen ontwikkelen en volledig in deze maatschappij te kunnen functioneren. Met een beperking moet je heel wat hindernissen overwinnen. SRK ziet sport en beweging als hét ideale middel om het sociale leven vorm te geven, (weer) op te pakken en/of uit te breiden. Meer zelfvertrouwen krijgen en het vinden en blijven ontwikkelen van de juiste instelling is wat we willen bereiken.

1.4 Doelstellingen

SRK organiseert in samenwerking met de Esther Vergeer Foundation open dagen en clinics in de Tennishal en op het Tennis- en Padelpark van Keltenwoud te Bennekom de uitvalsbasis voor de sportieve activiteiten van SRK. Doel is het ontmoeten van de doelgroep en de doelgroep te laten kennismaken met de tennissport en de faciliteiten van Tennis- en Padelpark Keltenwoud. Tevens zijn dit bijeenkomsten waar donateurs, belangstellenden en genodigden welkom zijn. Beoogt wordt publiciteit te genereren voor SRK met als resultaat de doelgroep te interesseren, nieuwe donateurs en sponsoren te werven door hen te interesseren voor de activiteiten van SRK.

2.1. Organisatie

Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud is opgericht op 12 december 2019, is gevestigd op adres Langschoterweg 9, 6721MR Bennekom en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 76645746.  Fiscaal / RSIN-nummer 860721814. Het banknummer is ten tijde van het schrijven van dit beleidsplan in aanvraag bij de Rabobank. Het huishoudelijk reglement is in opmaak en wordt gepubliceerd op de website www.keltenwoud.nl onder de ‘knop’ rolstoeltennis zodra dit reglement gereed is.

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden indien gewenst worden gedownload (www.keltenwoud.nl).

2.2. Het bestuur

Het bestuur van SRK bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee algemene leden en is het ‘gezicht’ van de Stichting:

2.2.1. Voorzitter, Gerard Monninkhof

Voor de voorzitter zijn de volgende taken van toepassing:

 • Het leiden van de vergaderingen van het bestuur;
 • Het coördineren en uitvoeren van bestuurswerkzaamheden;
 • Vertegenwoordiging van de Stichting intern en extern.

2.2.2. Penningmeester, Dick de Beij

Zijn taken zijn:

 • Het voeren van een adequate boekhouding;
 • Het doen en ontvangen van betalingen en de controle daarop;
 • Het maken van het financieel jaarverslag en een begroting;
 • Het maken van een 2-maandelijks tussenverslag en het hiermee bewaken van de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting van het lopende boekjaar.

2.2.3. Secretaris, Wiljan Janssen

Zijn taken zijn:

 • Schrijven van brieven en stukken namens de Stichting;
 • Het archiveren van ontvangen brieven en het bewaren van afschriften van verzonden brieven;
 • Het maken van verslagen en notulen van de diverse vergaderingen, zoals de bestuursvergadering.

2.2.4. Bestuurslid, Marcel Smits,

Als algemeen bestuurslid van de Stichting heeft de heer Smits een ondersteunende functie en adviseert hij, als neuroloog, m.b.t. medisch gerelateerde zaken. Verder is het zijn taak om de contacten te leggen en te behouden met revalidatiecentra zoals Klimmendaal en De Hoogstraat en praktiserende revalidatieartsen.

2.2.5. Bestuurslid, vacature

Het bestuur van de Stichting tracht een rolstoeltennisser te vinden die zitting wil nemen in het Bestuur om vanuit die bestuursfunctie de belangen van de sporters te behartigen en een stem te geven.

2.3. Kernwaarden

Kernwaarden waar de Stichting voor staat zijn sportief, grensverleggend, respectvol, energiek, transparant en creatief. Deze kernwaarden zijn leidend voor het denken en handelen van de betrokkenen bij de Stichting. De wijze waarop naar buiten wordt getreden is respectvol, duidelijk en transparant.

2.4. Communicatie

Goede communicatie is een speerpunt in de informatievoorziening van SRK. Vanaf de start is alle relevante informatie te vinden op de website van Tennisvereniging Keltenwoud onder de ‘knop’ rolstoeltennis www.keltenwoud.nl

In 2020 zal veel aandacht worden besteed aan het verder invullen en aanvullen en ontwikkelen van de website. De website blijft het platform en vertrekpunt dat inzicht biedt in de organisatie, de doelen en de activiteiten van de Stichting.

Posters en flyers zijn gedrukt in voldoende oplage en worden verstuurd naar mogelijke belanghebbenden.

Met potentiele sponsoren worden afspraken gemaakt voor een persoonlijk gesprek en/of presentatie on the spot.

2.5. Werkwijze

Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud wil actieve samenwerking tot stand te brengen, in stand houden en uitbreiden met enerzijds:

 • Instellingen die een zelfde doelstelling nastreven. De Stichting opteert voor langdurige en stabiele samenwerking. Met de Esther Vergeer Foundation is een samenwerkingsverband aangegaan waar het gaat om het sporten van de jeugd met een lichamelijke beperking tot 21 jaar.
 • Met Klimmendaal en De Hoogstraat zijn gesprekken gaande om sport (rolstoeltennis) te introduceren op Keltenwoud als mogelijkheid om de revalidatie van de patiënt te bevorderen
 • Het Rabobank Coöperatie fonds ondersteunt SRK door het beschikbaar stellen van 10.000 euro voor aankoop van vier sportrolstoelen en in het verleden het financieren van de aanleg van de rolstoelbaan die de toegang tot de Tennishal vergemakkelijkte.
 • Concrete toezeggingen door bedrijven zijn gedaan om dit project niet voor 1 jaar maar voor meerdere jaren financieel te ondersteunen.
 • SRK werkt nauw samen met de Bennekomse TennisOpleiding (BTO) in de persoon van Sonja Datema Ooijendijk. Zij is gecertificeerd rolstoeltennistrainer en zal zich met name richten op het lesgeven aan de jeugd tot 21 jaar in samenwerking en samenspraak met de Esther Vergeer Foundation

Het houden van clinics, de overdracht van de rolstoelen door de Rabobank aan SRK en het organiseren van opendagen geeft de nodige persmomenten en publiciteit.

Na de goedkeuring van de ANBI status zal de SRK bedrijven gaan aanschrijven. In de eerste plaats om te vertellen wie we zijn en wat we doen. Met als doel enthousiaste bedrijven te vinden die de doelstelling en activiteiten van de SRK onderschrijven en willen ondersteunen.

Naast het aanschrijven van verschillende bedrijven om fondsen te werven, zal de SRK het komende jaar een aantal clinics gaan verzorgen op het Tennis en Padelpark en in de Tennishal van Keltenwoud in Bennekom in samenwerking met de Esther Vergeer Foundation.

Verder voor al de activiteiten de nodige aandacht vragen via de sociaal media zoals facebookpagina en de website.

Voor alle bijzondere gebeurtenissen zoals de clinics, open dagen, te organiseren rolstoeltoernooien en overdracht rolstoelen zal de pers worden uitgenodigd.

Om de start van de Stichting een impuls te geven zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een donateursactie onder particulieren waaronder de leden van Tennisvereniging Keltenwoud.

Het bestuur zal 1 keer per 2 maanden bij elkaar komen om de voortgang van zaken te bespreken en te evalueren. Tijdens deze bijeenkomsten zal er ook gekeken worden welke acties er mogelijk zijn en welke kansen we verder op kunnen pakken. Het bestuur zal ook aandacht blijven geven aan vragen binnen de doelgroep en aan deze vragen zo veel als mogelijk invulling geven.

4.1. ANBI (afwezigheid van winstoogmerk)

SRK is een Stichting zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de doelen die de Stichting zich gesteld heeft. Vanuit de ANBI voorwaarden dient iedere goede doelen instelling ten minste 90% van de uitgaven aan het algemeen nut te besteden. Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud heeft echter het uitgangspunt om 100% van de gedoneerde gelden te besteden aan het bereiken van de doelstelling; Het stimuleren van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in de meest brede zin van het woord, in het bijzonder het stimuleren van rolstoeltennis.

Noodzakelijk te maken kosten zullen zo laag mogelijk gehouden worden zodat uiteindelijk de grens van minimaal 90 % van de gelden te besteden aan de projecten ruim wordt gehaald. Het is wel de bedoeling om bij voldoende financiële middelen een reserve op te bouwen zodat er opvang is wanneer de inkomsten om wat voor reden wat terugvallen. De continuïteit dient te gewaarborgd te zijn.

4.2. De manier waarop de Stichting geld werft

De Stichting wil geld genereren door middel van donaties, giften en subsidies. Tennisvereniging Keltenwoud en Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud en nu dus ook Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud kunnen een beroep doen op actieve leden van de sponsorcommissie die het initiatief van het oprichten van het SRK ten volle ondersteunen en zich zullen gaan inzetten om bij bestaande sponsors en potentiele sponsors gelden te genereren.

Tennisvereniging Keltenwoud telt omstreeks 850 leden. Gebleken is, tijdens de presentatie van de plannen op de laatst in oktober gehouden Algemene Ledenvergadering, dat ook de leden van de Vereniging het oprichten van de Stichting ten volle ondersteunen.

Het werven van gelden gebeurt dus zowel op een kleinschalige, directe manier als op een gestructureerde grotere schaal.

4.3. Meerjaren begroting

Om de doelen van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud te kunnen realiseren is er geld nodig. Om als Stichting te kunnen functioneren zijn er kosten zoals; bankkosten, papierkosten, portokosten, kosten voor drukwerk (flyers en posters), reiskosten en kosten voor promotie van activiteiten van de Stichting. Dit geld wordt besteed aan: goed voorlichtingsmateriaal (brochures, folders, website, sociale media), informatievoorziening, onderzoek, samenwerkingsvormen, meer pr-activiteiten zoals clinics en lezingen.

Begroting Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud

4.3. Conceptbegroting 2020 – 2024

Hier boven ziet u de concept begroting. Afhankelijk van de giften en sponsoring zal er een keuze gemaakt worden waar als eerste in geïnvesteerd wordt. Als de Stichting meerdere instanties wil bereiken, voorlichting wil geven, samenwerking aangaan met instanties e.d. zal dit kosten met zich meebrengen. Op dit moment is het nog lastig in te schatten om hoeveel kosten dit dan gaat. De Stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. De Stichting heeft geen winstoogmerk en dat staat ook zo beschreven in de statuten.

4.4. Het beheer en de besteding van het vermogen

Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud voert een adequate administratie. Wanneer de ANBI-status is toegekend is dit verplicht.

Uit deze administratie zal dan moeten blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Voor het voeren van de boekhouding wordt een zgn. boekhoud- / administratiepakket ingericht volgens de geldende regelgeving.

Nogmaals willen wij benadrukken dat de Bestuurders van Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud zich vrijwillig inzetten. Bij een toegekende onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten in verband met het werven van gelden.

Er worden geen vacatiegelden betaald! De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

Het boekjaar van de Stichting vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Binnen een maand na einde van het boekjaar wordt de volledige boekhouding ter controle aangeboden bij Alfa Accountants te Bennekom.

De jaarstukken worden opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar alsmede mogelijk gedane investeringen.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed door middel van een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website.

Stichting Rolstoeltennis Bennekom verwacht dat medio januari 2020 een zogenaamde erkenning ANBI-status toegekend wordt. Bij het schrijven van dit beleidsplan is de ANBI-status in aanvraag bij de Belastingdienst. Door deze status zijn de belastingregels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI) op het gebied van schenking, successie en de aftrek van giften (inkomsten- en vennootschapsbelasting) van kracht. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Die erkenning is ook belangrijk voor de mensen die de Stichting een warm hart toedragen. Zij kunnen voor de inkomstenbelasting (IB) alleen giftenaftrek krijgen voor giften aan een instelling die een beschikking van de Belastingdienst heeft. Een overzicht van instellingen die als ANBI erkend zijn is vindt u op de website van de Belastingdienst en www.anbi.nl.

Met de vaststelling van dit beleidsplan van SRK is hopelijk eind januari door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en kan daarom gebruik maken van de fiscale voordelen, zoals:

 • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
 • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
 • Een donateur kan giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Een ANBI moet zich houden aan een aantal regels. Stichting Rolstoeltennis Keltenwoud voldoet aan deze regels.

De regels zijn als volgt:

 • Het ‘beschikkingsmacht criterium’: Een bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling;
 • Het ‘bestedingscriterium’: Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden van de doelstelling van de instelling. Het doel van het bestedingscriterium is het voorkomen van het oppotten van vermogen. Welk vermogen mag een ANBI in ieder geval aanhouden? Vermogen (of bestanddelen daarvan) dat is verkregen als legaat (via een erfenis) of schenking, waarvan de erflater of schenker heeft bepaald dat slechts de rendementen uit dat vermogen mogen worden gebruikt voor het doel van de ANBI (stamvermogen). Het rendement moet dan uiteraard wel daadwerkelijk worden besteed voor het doel van de ANBI en mag niet als vermogen worden aangehouden. Vermogensbestanddelen waarvan de instandhouding voortvloeit uit de doelstelling van een ANBI. Vermogensbestanddelen die nodig zijn voor het realiseren van de doelstelling;
 • Beleidsbepalers (de bestuurders of andere vrijwilligers ) mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Ook mogen ze, als ze daarvoor in aanmerking komen, een vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is;
 • Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document dat inzicht geeft in de manier waarop de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht geven in: de werkzaamheden die de instelling verricht, de manier waarop de instelling geld wil werven, het beheer van het vermogen van de instelling, de besteding van het vermogen van de instelling;
 • De kosten van het werven van geld en de beheerkosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen (verhouding tussen kosten en bestedingen); Kosten voor propaganda, publiciteit en public relations zijn voorbeelden van kosten van het werven van geld;
 • Dat geldt ook voor de kosten om opbrengsten uit collecten, mailingacties, giften, nalatenschappen, loterijen en subsidies te krijgen. Een voorbeeld van beheerskosten zijn administratiekosten;
 • Uit de statuten/regelgeving van de Stichting moet blijken aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteedt mocht de Stichting worden opgeheven;
 • Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding en vacatiegelden zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is.