Bestuur Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK)

SBNK en TVK werken nauw samen. SBNK faciliteert de Vereniging. SBNK is verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van inkomsten uit verhuur, het aangaan van contracten met de tennisscholen, leveranciers en afnemers van diensten, het onderhoud van kantine, keuken, park en hal, het doen van (her)investeringen. SBNK ontlast de Vereniging hiermee van een onderhoudstaak zodat de Vereniging optimaal kan functioneren ten behoeve van alle leden en zich ook kan richten op behoud / aanwas van het ledenaantal. De SBNK-bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer door SBNK belangrijke besluiten genomen moeten worden is de goedkeuring van het Bestuur van de Vereniging noodzakelijk. Zo wordt de jaarrekening van SBNK goedgekeurd door het Bestuur van de Vereniging en is er, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, overleg tussen de beider Besturen over beider begrotingen; de begrotingen werken als communicerende vaten. Het SBNK-bestuur telt minimaal vijf Keltenwoudleden, waaronder statutair twee bestuursleden van de Vereniging; momenteel zijn dat de heren Chr. Kluijtmans en J. Laanen.

Naam Functie Telefoon E-mailadres
Gerard Monninkhof voorzitter 06 – 2294 9534
Hans Groot Kormelink secretaris 0318-417644
Dick de Beij penningmeester 0318-302381
Wim van der Wilden lid 06-20368609
Chris Kluijtmans lid 06-53957039
Jack Laanen lid 0318-413104