Stichting Beheer Nieuw Keltenwoud (SBNK) en Tennisvereniging Keltenwoud (TVK) werken nauw samen. SBNK faciliteert de Vereniging.

SBNK is verantwoordelijk voor alle activiteiten op het gebied van inkomsten uit verhuur, het aangaan van contracten met de tennisscholen, leveranciers en afnemers van diensten, het onderhoud van kantine, keuken, park en hal, het doen van (her)investeringen.

De Stichting ontlast de Vereniging hiermee van een onderhoudstaak zodat de Vereniging optimaal kan functioneren ten behoeve van alle leden en zich ook kan richten op behoud / aanwas van het ledenaantal.

De SBNK-bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer door SBNK belangrijke besluiten genomen moeten worden is de goedkeuring van het Bestuur van de Vereniging noodzakelijk. Zo wordt de jaarrekening van SBNK goedgekeurd door het Bestuur van de Vereniging en is er, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering, overleg tussen de beider Besturen over beider begrotingen; de begrotingen werken als communicerende vaten.

Het Stichtingsbestuur telt minimaal vijf Keltenwoud-leden, waaronder statutair twee bestuursleden van de Vereniging; momenteel zijn dat Chris Kluijtmans en Jack Laanen.

Bestuursleden SBNK

Voorzitter Gerard Monninkhof
Secretaris Hans Groot Kormelink
Penningmeester Dick de Beij
Leden Wim van der Wilden, Jack Laanen en Chris Kluijtmans