Op deze website vindt u alle informatie over de vereniging o.a. over ons privacy beleid. Als lid bent of wordt van onze vereniging dan wordt u ook rechtstreeks lid van de tennisbond KNLTB. De KNLTB zal u daarover zelf benaderen. Voor meer informatie o.a. over het privacy beleid van de KNLTB kunt u kijken op de website www. KNLTB.nl.

Tennis en padelpark Keltenwoud Tennis en padelpark Keltenwoud, ( Tennisvereniging Keltenwoud en  Stichting beheer nieuw Keltenwoud), gevestigd aan Langschoterweg 9, zijn  verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

website: https://www.keltenwoud.nl
adres: Langschoterweg 9, 6721 MR Bennekom
telefoon: +31 318 430 610

De  secretaris van de tennisvereniging Keltenwoud  is het aanspreekpunt voor alle vragen rondom privacy en is  te bereiken via

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tennis en padelpark Keltenwoud verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bankrekeningnummer
KNLTB-Lidnummer

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)          Lid bent of wordt van de tennisvereniging Keltenwoud(
(b)          zich aanmeldt voor deelname aan een toernooi of andere activiteit van de vereniging
(c)          zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief
(d)          huur of afhangen tennis/padel of binnenbaan

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tennis en padelpark Keltenwoud verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  Het afhandelen van uw betaling
  •  Verzenden van onze nieuwsbrief
  •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  •  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  •  Als U zich aanmeldt voor een toernooi of andere activiteit op de vereniging
  • Als U een baan huurt of afhangt

Grondslag voor het verwerken van uw gegevens:
Uw lidmaatschap of uw aanmelding voor een activiteit is de grondslag op basis waarvan Tennis en Padelpark Keltenwoud uw gegevens verwerkt.

Maken en plaatsen van foto’s en naamsvermelding op de website en (sociale) media

Doelbinding en grondslag:
De TV wil haar leden op de hoogte houden van de vele activiteiten op de vereniging. Doel daarbij is de betrokkenheid van de leden te verhogen door het laten welke activiteiten allemaal plaatsgevonden hebben om daarmee het “clubgevoel” te verhogen.
De TV is gebaat bij een gezond ledenbestand en heeft belang bij het aantrekken van voldoende leden. Daarvoor is het belang dat potentiële leden en sponsoren op de hoogte gesteld kunnen worden van het positieve sportklimaat op de vereniging. De TV heeft daarmee een gerechtvaardigd belang om deze te gebruiken.
U kunt uiteraard verzoeken om foto’s of gebruik van naam te verwijderen.

Gebruik van foto’s en naamsvermelding voor kinderen t/m 16 jaar.
Keltenwoud vraagt aan de ouders toestemming voor gebruik van foto’s en naam- en leeftijdsvermelding op haar website of bij gebruik in (sociale) media.
U kunt achteraf uw toestemming intrekken al dan niet voor een specifieke foto.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tennis en padelpark Keltenwoud neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tennis en padelpark Keltenwoud) tussen zit. Tennis en padelpark Keltenwoud gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  •     Davilex Club voor het verwerken van de lidgegevens
  •     I-Reservations voor het reserveren van de binnenbanen in de winterperiode

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tennis en padelpark Keltenwoud bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tennis en padelpark Keltenwoud verkoopt uw gegevens niet aan derden of deelt deze niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tennis en padelpark Keltenwoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tennis en padelpark Keltenwoud gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tennis en padelpark Keltenwoud en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Tennis en padelpark Keltenwoud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tennis en padelpark Keltenwoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via of via